Zarząd - PKO BP

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu Banku

Zbigniew Jagiełło (ur. w 1964 roku), jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański i Rotterdam School of Management Erasmus University.

Od 1995 roku zawodowo związany jest z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. kierując biurem regionalnym we Wrocławiu. Pod koniec 1996 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie najpierw jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, a od 1998 roku jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. W ciągu czterech lat stworzył w ramach banku PKO BP pierwszą w Polsce bankową sieć dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

W lipcu 2000 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Pekao/Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które w połowie 2001 roku, w wyniku połączenia z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniło finalnie nazwę na Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pełniąc funkcję prezesa Zarządu Zbigniew Jagiełło nadzorował tworzenie sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych w Banku Pekao SA utrzymując i wzmacniając pozycję Pioneer Pekao TFI S.A. jako lidera rynku. Równolegle od 2005 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję Head of Distribution w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE), nadzorując działalność dystrybucyjną, marketingową oraz kontakty z klientami instytucjonalnymi i rozwój produktów. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do grupy Pioneer Investments w Czechach, Rumunii i na Węgrzech.

Zbigniew Jagiełło jest także aktywnie zaangażowany w rozwój i promocje wysokich standardów rynku finansowego w Polsce. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Za swoje osiągnięcia został Laureatem Orła "Rzeczpospolitej" za rok 2007, a także konkursu "Lider Polskiego Biznesu 2007" organizowanego przez Business Center Club.

Zbigniew Jagiełło został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Piotr Stanisław Alicki

Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług

Piotr Alicki (ur. w 1964 roku) jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości.

W latach 1990-98 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 roku jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA - początkowo jako z-ca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, w ostatnich czterech latach kierował Pionem Informatyki. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny oraz zarządzał obszarem analiz biznesowych IT w tym banku. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie całego procesu integracji.

W latach 1999-2010 Piotr Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od 2000 roku był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 do 2010 roku był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego, działającej przy NBP. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", laureat konkursu "Lider Informatyki 1997".

Od 1 maja 2011 r. zasiada w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentuje PKO Bank Polski, inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

 

Bartosz Drabikowski

Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów, Rachunkowości i Rozliczeń.

Bartosz Drabikowski (ur. 1970 r.) jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej oraz programu Executive MBA University of Illinois at Urbana - Champaign. Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, analizy i administrację.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Inteligo Financial Services S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

 

Andrzej Kołatkowski

Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Ryzyka i Windykacji

Andrzej Kołatkowski (ur. 1957) jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydziału Finansów i Statystyki. W latach 1980 - 1988 był pracownikiem Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Gospodarki Narodowej. Od roku 1988 do 1989 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od 1991 roku pełnił funkcję członka rad nadzorczych w wielu spółkach, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie 1989 - 1992 pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. Współorganizował w tym czasie pierwsze emisje skarbowych papierów wartościowych. W latach 1992 - 1998 pełnił funkcję członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1998 - 2001 był prezesem Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA. W tym czasie pełnił również funkcję prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W latach 2002 - 2003 był prezesem Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA.

Od października 2003 roku jest pracownikiem PKO Banku Polskiego, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dyrektora Biura Oceny Wniosków Kredytowych, pełnomocnika ds. Centralizacji Oceny Ryzyka Kredytowego, dyrektora Departamentu Ocen Ryzyka Kredytowego. Od września 2009 roku do 8 sierpnia 2011 roku był dyrektorem zrządzającym Pionem Ryzyka Kredytowego oraz p.o. dyrektora zrządzającego Pionem Restrukturyzacji i Windykacji, w okresie od lipca 2011 do 8 sierpnia 2011 roku.

Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, produktów inwestycyjnych związanych z funduszami inwestycyjnymi oraz ubezpieczeniami na życie, doświadczenie w zarządzaniu finansowym bankiem oraz przedsiębiorstwami, a także w zakresie realizacji inwestycji kapitałowych.

 

Jarosław Myjak

Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny Obszar Rynku Korporacyjnego

Jarosław Myjak (ur. 1955 r.), mgr filologii angielskiej (studia amerykańskie) na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978) i mgr prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1981). Studiował też na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Toronto (program ekonomiczny - 1976 - 1977).

Jest również m. in. absolwentem Columbia Business School New York (Leadership for the Future), INSEAD/CEDEP Fontainebleau, Francja - General Management Programme (1998 - 1999), Sundridge Park, Wielka Brytania - Management Development Programme.

Odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Adwokat i radca prawny. Członek Warszawskiej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Był radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Altheimer & Gray i Dewey & LeBouef, gdzie brał udział w postępowaniach prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, konsultingu inwestycyjnym i ubezpieczeniowym, reprezentując zarówno Skarb Państwa jak i inwestorów zagranicznych.

Był również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jeden z liderów i strateg polskiego rynku ubezpieczeń i długoterminowych oszczędności. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój jednej z największych grup usług finansowych - Commercial Union (obecnie Aviva) w Polsce i na Litwie oraz stworzenie, w latach 1998 - 2004, modelu współpracy Grupy CU z Bankiem WBK S.A., a później BZWBK S.A. obejmującego partycypację kapitałową i dystrybucyjną Banku w Towarzystwach Ubezpieczeniowych CU i Powszechnym Towarzystwie Emerytur i rozwój bankassurance.

W celu wzmocnienia oferty dla klientów, jako jeden z pionierów propagujących reformę emerytalną w Polsce, był odpowiedzialny za wizję strategiczną, utworzenie i sukces rynkowy PTE Commercial Union BPH WBK, które stało się liderem rynku.

Jego strategia obrony portfela klientów, zapewnienia im należytej obsługi i pozyskiwania nowych segmentów rynku, doprowadziła do utworzenia spółki zarządzającej aktywami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działu ubezpieczeń osobowych - majątkowych, spółki agenta transferowego i spółki dystrybucyjnej.

W ramach zarządzania grupą finansową przeprowadził proces jej restrukturyzacji, wprowadzając pełne zarządzanie holdingowe z wykorzystaniem efektów synergii.

Współuczestniczył w procesie fuzji Commercial Union i Norwich Union (CU Europe). W latach 2000 - 2004 prezes Grupy Commercial Union (obecnie AVIVA) w Polsce i na Litwie. W Commercial Union Polska Ubezpieczenia na Życie pełnił kolejno funkcje: członka Zarządu (1995), pierwszego wiceprezesa (1996 - 1997), następnie prezesa Zarządu (1998 - 2004).

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. W latach 1998 - 2004 m. in. był przewodniczącym Rad Nadzorczych Spółek Commercial Union w Polsce i na Litwie w tym Towarzystw CU PTE, CU TFI, CU Ogólne, CU Asset Management, CU Sp. z o.o. (Agent Transferowy) oraz CU Litwa (Lietuvos Draudimas).

Był również członkiem: Rady Nadzorczej i Komitetu Strategicznego Citibank Handlowy SA, Rady Nadzorczej i Komitetu Sterującego BGŻ SA, odpowiedzialnym z ramienia MSP za projekt prywatyzacyjny banku oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp z o.o. oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Życie SA.

Obecnie przewodniczy Radom Nadzorczym Bankowego Funduszu Leasingowego SA oraz PKO BP Faktoring SA.

W 2006r. i od 2008r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku PKO BP odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną.

Przez szereg kadencji Jarosław Myjak był członkiem Polskiej Rady Biznesu, wiceprezesem i członkiem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, wiceprezydentem PKPP "Lewiatan", prezesem Związku Ubezpieczeniowych Grup Kapitałowych w ramach PKPP "Lewiatan", oraz członkiem Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce.

Jako działacz korporacji branżowych Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz PKPP "Lewiatan" brał udział w komisjach parlamentarnych nowelizujących prawo ubezpieczeniowe i tworzących prawo o funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych, a także w grupach projektowych reformy służby zdrowia w Polsce przy Ministrze Zdrowia, Ministrze Pracy i Ministrze Gospodarki.

Menedżer Roku 2002, odznaczony odznaką branżową "Za zasługi dla rynku ubezpieczeń w Polsce" oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP.

 

Jacek Obłękowski

Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego

Jacek Obłękowski (urodzony w 1965 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie - specjalizacja historia i dyplomacja. Ukończył kurs maklerski. Jest także absolwentem University of Navara - AMP. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 r. w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A., gdzie do 1998 r. pracował na stanowiskach od stażysty do dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią. Od września 1998 r. był pracownikiem PKO Banku Polskiego, gdzie pracował kolejno na stanowiskach dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, dyrektora Departamentu Marketingu i Sprzedaży i jednocześnie p.o. dyrektora Biura Obsługi Rekompensat, dyrektora zarządzającego Pionem Sieci oraz - od grudnia 2000 r. do czerwca 2002 r. - dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za nadzorowanie prac związanych z biznesowymi aspektami wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego. Do 2004 r. był przewodniczącym Rady Nadzorczej Inteligo Financial Services. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej KredytBank Ukraina. W latach 2002 - 2007 był wiceprezesem Zarządu Banku odpowiedzialnym za obszar rynku detalicznego oraz marketing. W tym czasie był m.in. przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku, członkiem Rady Dyrektorów VISA EUROPE. Był odpowiedzialny za przejęcie Inteligo.

Od 2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dominet Bank SA, a po fuzji - od 2009 do 2011 r. pełnił w BNP Paribas/Fortis Bank Polska SA funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych.

 

Jakub Papierski

Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku . W październiku 2003 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem Rady Programowej.

PKO BP - kontakt

Infolinia:
801 302 302
Kod Swift:
BPKOPLPW

Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:

Czytali rowniez...