Kolejna kasa upada. Działalność Twojej SKOK zawieszona

14.05.2017
Kolejna kasa upada. Działalność Twojej SKOK zawieszona

12 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Twoja" w Kędzierzynie-Koźlu ze względu na jej głęboką niewypłacalność. Ogłoszenie upadłości kasy to już tylko kwestia czasu.

Od 24 maja ubiegłego roku w Twojej SKOK urzęduje zarządca komisaryczny, ustanowiony przez KNF. Po opracowaniu przez niego bilansu finansowego kasy oraz przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta ustalono, że aktywa Twojej SKOK nie pozwalają na zaspokojenie posiadanych przez nią zobowiązań. Stan funduszy własnych kasy na dzień 24 maja 2016 r. wynosił -42 991 tys. zł, a współczynnik wypłacalności -28,14%.

Na poprawę sytuacji finansowej Twojej SKOK nie wpłynęła w wystarczającym zakresie nawet pomoc finansowa, udzielona kasie przez Krajową SKOK (Kasa Krajowa) w latach 2013-2015. Kolejny wniosek o wsparcie spotkał się już z odrzuceniem (2 lutego 2017 r.).

14 marca 2017 r. KNF ogłosiła, że żadna z kas spółdzielczych nie wykazuje zdolności do przejęcia Twojej SKOK. Oferta przejęcia kasy nie spotkała się z kolei z zainteresowaniem ze strony banków komercyjnych.

9 maja 2017 r. KNF poinformowała Bankowy Fundusz Gwarancyjny o zagrożeniu upadłością Twojej SKOK i braku podstaw do prowadzenia dalszych czynności mających na celu przywrócenie wypłacalności kasy. Z kolei 10 maja 2017 r. BFG wydał opinię o braku przesłanek do podjęcia decyzji o przymusowej restrukturyzacji Twojej SKOK.

Ze względu na głęboką niewypłacalność kasy jedynym możliwym posunięciem jest zawieszenie działalności Twojej SKOK i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

Zgodnie ze sprawozdaniem na dzień 31 marca 2017 r. Twoja SKOK posiadała 51,6 tys. członków, fundusze własne w kwocie -52 647 tys. zł oraz stratę (bieżącą i z lat ubiegłych) rzędu 78 998 tys. zł.

Klientom Twojej SKOK przypominamy, że zgodnie z ustawą o BFG fundusz jest zobowiązany do wypłaty środków objętych gwarancją w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. Ochronie podlegają zgromadzone środki do równowartości 100 tys. euro dla danego klienta w danym banku/kasie (niezależnie od liczby posiadanych przez niego rachunków w tej instytucji).

, ekspert Comperia.pl
Najlepsze oferty banków

Kredyty hipoteczne
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Kredyty gotówkowe
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów
Lokaty
Bank
Oprocentowanie
Nie odnaleziono ofert
dla podanych parametrów