Zarząd - Deutsche Bank Polska

dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu

Od 2003 pełni funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska oraz Country Managera Grupy Deutsche Bank w Polsce. Wykładowca uniwersytecki, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, autor niemal stu publikacji z dziedziny finansów i bankowości. Członek licznych rad nadzorczych, wiceprezes zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Tam też uzyskał tytuł doktora habilitowanego i przez wiele lat pracował jako wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych. W latach dziewięćdziesiątych pracował w Ministerstwie Finansów, pełniąc kolejno funkcje: Doradcy Ministra Finansów, Dyrektora Departamentu Zagranicznego, a następnie Sekretarza Stanu, I Zastępcy Ministra Finansów. Zanim podjął pracę w Deutsche Bank, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku Pekao. Z Deutsche Bank Polska związany od 1998 roku.


Leszek Niemycki - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska od lutego 2014. Wcześniej przez pięć lat Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, University of Wisconsin i University of Colorado. Ukończył szkolenie z zakresu Zarządzania w Bankowości organizowane przez American Bankers’ Association. Przez wiele lat związany z Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem S.A. (od 1999 r. Fortis Bank Polska S.A.) – najpierw w charakterze Członka Rady Nadzorczej z ramienia Enterprise Investors, a następnie jako Członek Zarządu, a później Wiceprezes. Od 2003 roku Wiceprezes, a od 2009 Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. odpowiedzialny za piony biznesowe: zarządzanie produktami, dystrybucję i marketing. Członek rady nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie.


Zbigniew Bętkowski - Członek Zarządu

Od listopada 2006 związany z Deutsche Bank Polska S.A. Kieruje Pionem Finansów i odpowiada za sprawozdawczość finansową, zarządczą, planowanie finansowe, pomiar i kontrolę ryzyka finansowego, podatki oraz proces zakupów i ewidencji w zakresie gospodarki własnej Banku. W 2011 roku współtworzył i od tamtego czasu nadzoruje funkcjonowanie Deutsche Services Polska - spółki celowej stworzonej do wspierania działań członków Grupy DB z regionu EMEA w obszarze Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2003 roku otrzymał tytuł ACCA nadawany przez Association of Chartered Certified Accountants z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w warszawskim biurze KPMG w Departamencie Bankowości i Instytucji Finansowych. Kierował w nim projektami z zakresu badania sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz szeregiem projektów typu due diligence z obszaru sektora bankowego. W latach 2005-2006 pracował w Banku BGŻ, gdzie pełnił funkcję Dyrektora w Pionie Finansów odpowiedzialnego za controlling operacji Departamentu Skarbu oraz obszaru Bankowości Inwestycyjnej.


Piotr Gemra - Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszar ryzyka. Wcześniej ponad cztery lata w Zarządzie Deutsche Bank PBC. Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Controllingu Bankowego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Związany z Grupą Deutsche Bank od 1999 roku. Karierę rozpoczynał jako analityk kredytowy, później Manager projektu kontroli ryzyka rynkowego i płynnościowego Deutsche Bank 24 S.A. W 2002 roku objął funkcję Dyrektora Departamentu Controllingu, a dwa lata później Dyrektora Departamentu Finansów Deutsche Bank PBC S.A. Od roku 2004 członek stałych komitetów banku: Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.


Tomasz Kowalski - Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszary operacyjne Banku. Wcześniej przez sześć lat Członek Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 zatrudniony w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation. W latach 1995-2003 związany z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO. W latach 2002-2003 zastępca dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw w Lukas Bank. Pracę w Deutsche Bank PBC rozpoczął w roku 2004 jako dyrektor ds. rozwoju sieci. Następnie został powołany na stanowisko Chief Operating Officer.


Radosław Kudła - Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. od 2010 roku. Odpowiada za portfolio produktowe z obszaru Global Markets obejmujące rynki walutowe, stóp procentowych i towarowe, a także aranżację emisji długu na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce i zagranicą. Kieruje także pionem Capital Markets Sales w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst nadany przez Global Institute of Investment Professionals, a swoją karierę zawodową rozpoczynał w Citibank Polska. Od 2004 roku związany z Deutsche Bank Polska S.A. Kieruje pionem Markets na rynku polskim. Odpowiada za relacje ze wszystkimi Klientami banku w tym z Ministerstwem Finansów, największymi samorządami, bankami, ubezpieczycielami i przedsiębiorstwami.

Kamil Kuźmiński - Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., odpowiedzialny za Obszar Klienta Detalicznego oraz Private Banking. Wcześniej przez trzy lata pełnił funkcję Członka Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Absolwent Politechniki Łódzkiej, którą ukończył w 1999 roku. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota. W roku 2008 uczestniczył w szkoleniu International Coaching Community i posiada tytuł International Coach. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w Banku Zachodnim WBK S.A., Banku BPH S.A. oraz GE Money Bank S.A. Od roku 2009 Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za sieć oddziałów w Banku BPH S.A.

Piotr Olendski - Członek Zarządu

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska od 2011 roku. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu Corporate Finance, tj. M&A (fuzji i przejęć), ECM (transakcji rynków kapitałowych akcji) oraz LDCM (instrumenty rynków dłużnych o ratingu nieinwestycyjnym). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Minnesota, na którym uzyskał tytuł MBA. W 1999 roku dołączył do Deutsche Bank Polska S.A., gdzie początkowo zajmował się obszarem bankowości korporacyjnej, a od 7 lat kieruje pionem bankowości inwestycyjnej. W ciągu ostatnich pięciu lat był zaangażowany w kluczowe dla polskiej gospodarki transakcje, między innymi doradzał przy przejęciu oraz finansowaniu przejęcia Polkomtela; emisjach obligacji typu High Yield dla ITI, TVN, CEDC; pierwszych ofertach publicznych akcji PZU oraz PHN; sprzedaży pakietów akcji w formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje PZU, KGHM, PKO BP, BZ WBK; emisjach akcji z prawem poboru PKO BP, BRE Bank oraz innych transakcjach.

Magdalena Rogalska - Członek Zarządu

Objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. w październiku 2013 roku. Odpowiedzialna za obszar bankowości transakcyjnej, w tym cash management dla korporacji i instytucji finansowych, finansowanie transakcji handlu zagranicznego oraz działalność powierniczą. Absolwentka wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z Deutsche Bank Polska S.A. związana jest od 1998 roku. Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń i kursów z zakresu finansów, bankowości i zarządzania. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Bankowości Korporacji Międzynarodowych w Deutsche Bank Polska, będąc odpowiedzialną za lokalne relacje ze spółkami córkami międzynarodowych grup kapitałowych.

Deutsche Bank Polska - kontakt

Infolinia:
801 18 18 18, +48 (12) 625 80 00
Kod Swift:
DEUTPLPK

Osoby, które czytały o tym banku czytały także o:

Czytali rowniez...